คำแถลงนโยบาย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
การบริหาร/โครงสร้างองค์กร
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน
E-Plan
lass
ITA 2020
e-PlanNACC
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
e-biding
info.dla.go.th/
http://infov1.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
https://ltaxgo.net/tax-go/
https://lec.dla.go.th/
https://www.laingaoschool.com
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
Social Network สังคมออนไลน์ เทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
กระบวนการจัดการความรู้
คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
คู่มือการใช้งานระบบ e-gp กรณีจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
 
การให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
 
คู่มีอหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
เอกสารดาวน์โหลด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
แบบมอบอำนาจรับเงิน
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
 
แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
เรื่อง กำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว สมัยสามัญ ประจำปี 2563 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
เรื่อง เรียกประชุม กำหนดการเปิดประชุม กำหนดวันประชุมสภา และหนังสือประชาสัมธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เรื่อง เรียกประชุม กำหนดการเปิดประชุม กำหนดวันประชุมสภา และหนังสือประชาสัมธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
เรื่อง เรียกประชุม กำหนดการเปิดประชุม กำหนดวันประชุมสภา และหนังสือประชาสัมธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
กำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
 
งานการเงิน การคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
งบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบเดือน พฤศจิกายน 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหล่ายงาว อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2560
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตำบลหล่ายงาว ประจำปี 2562
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ซอย 9 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางไร ตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางบังอร ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. หมู่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนและรายไตรมาส
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564
 
รายงาน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
งานกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
แผนที่แหล่งเรียนรู้ เทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
แผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2562
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเนื่องในวันชาติ
โครงการ Big Cleaning Day
งานปีใหม่ชนเผ่าขมุ ประจำปี 2562
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัคร
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว
อำเภอเวียงแก่น.pdf
ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบเขตเลือกตั้ง แบบ .doc
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. หมู่ที่ 4 เชื่อมศูนย์ปฎิบัติการ ตชด.บ้านแจมป๋อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหล่ายงาว - ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งควน - ทุ่งวังฟาน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 
งานสาธารณสุข
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชร.2061 บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 4 บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ(พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ)
การจัดองค์ความรู้ (KM)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2564-2566)
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566)
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว โครงสร้างส่วนราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี/รายงานการประชุม
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่องกำหนดอำนาหน้าที่ส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
 
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยังไม่มีข้อมูล
 
งานกองช่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2553
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการบันทึกข้อมูลสำหรับการจัดทำค่าดัชนีการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2564 [เปิดอ่าน 32 ครั้ง]
   
แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก ประจำวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2565 [เปิดอ่าน 51 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
  ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2565 [เปิดอ่าน 54 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 [เปิดอ่าน 186 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)
  ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2565 [เปิดอ่าน 85 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปี พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 [เปิดอ่าน 172 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 [เปิดอ่าน 76 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2565 [เปิดอ่าน 126 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปี พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2565 [เปิดอ่าน 117 ครั้ง]
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2565 [เปิดอ่าน 97 ครั้ง]
   
การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต(Zero Tolerance)ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลหล่ายงาวในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
  ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 [เปิดอ่าน 82 ครั้ง]
   
การประชุมรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล2565
  ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 [เปิดอ่าน 70 ครั้ง]
   
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565
  ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 [เปิดอ่าน 90 ครั้ง]
   
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเทศบาลตำบลหล่ายงาว(แจมป๋อง)
  ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565 [เปิดอ่าน 117 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียน (วิชาเฉพาะตำแหน่ง/วิชาเอก)
  ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565 [เปิดอ่าน 73 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาศบาลตำบลหล่ยงาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2565 [เปิดอ่าน 79 ครั้ง]
   
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2565 [เปิดอ่าน 111 ครั้ง]
   
เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 [เปิดอ่าน 107 ครั้ง]
   
เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "๖๐ วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
  ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565 [เปิดอ่าน 111 ครั้ง]
   
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
  ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2565 [เปิดอ่าน 133 ครั้ง]
   
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
  ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2565 [เปิดอ่าน 127 ครั้ง]
   
เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2565 [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
   
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
  ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 [เปิดอ่าน 192 ครั้ง]
   
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2564 [เปิดอ่าน 197 ครั้ง]
   
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2564 [เปิดอ่าน 194 ครั้ง]
   
เรื่อง การรายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 [เปิดอ่าน 163 ครั้ง]
   
เรื่อง การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564 [เปิดอ่าน 190 ครั้ง]
   
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควยบุมภายใน ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
  ประกาศเมื่อ 6 ตุลาคม 2564 [เปิดอ่าน 156 ครั้ง]
   
เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2564 [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง (รอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 - -2/2565)
  ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2564 [เปิดอ่าน 156 ครั้ง]
   
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2564 [เปิดอ่าน 145 ครั้ง]
   
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565)
  ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 [เปิดอ่าน 147 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว ว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
  ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2564 [เปิดอ่าน 142 ครั้ง]
   
เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565
  ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2564 [เปิดอ่าน 138 ครั้ง]
   
เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564
  ประกาศเมื่อ 1 สิงหาคม 2564 [เปิดอ่าน 135 ครั้ง]
   
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 7 ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
  ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2564 [เปิดอ่าน 134 ครั้ง]
   
เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อถอน เก็บ ป้ายออกที่สาธารณะ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลหล่ายงาว
  ประกาศเมื่อ 1 เมษายน 2564 [เปิดอ่าน 125 ครั้ง]
   
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2564
  ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2564 [เปิดอ่าน 301 ครั้ง]
   
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 [เปิดอ่าน 303 ครั้ง]
   
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว
  ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2564 [เปิดอ่าน 269 ครั้ง]
   
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
  ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564 [เปิดอ่าน 253 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลหล่ายงาว สุจริต โปร่งใส หล่ายงาวใสสะอาด
  ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564 [เปิดอ่าน 226 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564
  ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2564 [เปิดอ่าน 221 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
  ประกาศเมื่อ 9 เมษายน 2564 [เปิดอ่าน 210 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเมื่อ 2 เมษายน 2564 [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ขอเชิญชวนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2564 [เปิดอ่าน 242 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่องการรายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
  ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2564 [เปิดอ่าน 250 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) ของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
  ประกาศเมื่อ 5 มีนาคม 2564 [เปิดอ่าน 244 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
  ประกาศเมื่อ 4 มีนาคม 2564 [เปิดอ่าน 244 ครั้ง]
   
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 4 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2564 [เปิดอ่าน 256 ครั้ง]
   

รายการข่าวทั้งหมด 166 รายการ : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202   E-mail : saraban@tessabanlaingao.com
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น