คำแถลงนโยบาย
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
คำขวัญ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์
หมู่บ้านในตำบลหล่ายงาว
การบริหาร/โครงสร้างองค์กร
สถานที่ท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน
E-Plan
lass
ITA 2020
e-PlanNACC
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
e-biding
info.dla.go.th/
http://infov1.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
https://ltaxgo.net/tax-go/
https://lec.dla.go.th/
https://www.laingaoschool.com
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
 
Social Network สังคมออนไลน์ เทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
กระบวนการจัดการความรู้
คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
คู่มือการใช้งานระบบ e-gp กรณีจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง
 
การให้บริการ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหล่ายงาว
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
 
คู่มีอหรือมาตรฐานการให้บริการ
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
แผนภมูิ ขั้นตอน และระยะเวลาการดำเนินงานบริการ
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
เอกสารดาวน์โหลด
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์
แบบมอบอำนาจรับเงิน
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินสงเคราะห์
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
งานแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
แผนดำเนินงาน
รายงานกำกับการติตตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
แผนการสำรวจข้อมูลปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2564
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง แผนการใช่จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564
 
งานกิจการสภาฯ ท้องถิ่น
กำหนดการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
เรื่อง กำหนดการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปนะจำปี พ.ศ.2565
เรื่อง การกำหนดนัดวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
 
งานการเงิน การคลัง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560
งบเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
งบเดือน พฤศจิกายน 2560
 
งานจัดเก็บรายได้
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การขอใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับการประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหล่ายงาว อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน และชำระภาษี ประจำปี 2560
ข่าวภาษี การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี ประจำปี 2559 การชำระภาษีของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างตำบลหล่ายงาว ประจำปี 2562
 
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 ซอย 9 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางไร ตำบลหล่ายงาว
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนางบังอร ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอยบ้านนายสมศักดิ์ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. หมู่ 4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนและรายไตรมาส
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565
 
รายงาน
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
 
งานกองการศึกษา
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้าน
แผนที่แหล่งเรียนรู้ เทศบาลตำบลหล่ายงาว
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
แผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
 
งานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหล่ายงาว ประจำปีงบประมาณ 2562
 
กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเนื่องในวันชาติ
โครงการ Big Cleaning Day
งานปีใหม่ชนเผ่าขมุ ประจำปี 2562
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการ
บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัคร
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว
อำเภอเวียงแก่น.pdf
ข้อมูลประชากรเปรียบเทียบเขตเลือกตั้ง แบบ .doc
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รพ.สต. หมู่ที่ 4 เชื่อมศูนย์ปฎิบัติการ ตชด.บ้านแจมป๋อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหล่ายงาว - ร.ร.เวียงแก่นวิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองทุ่งควน - ทุ่งวังฟาน บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการบันทึก e-GP
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 
งานสาธารณสุข
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2556
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
 
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างของเทศบาลตำบลหล่ายงาว
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว เทศบาลตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชร.2061 บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว - บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอย 4 บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ(พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ)
การจัดองค์ความรู้ (KM)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(เพิ่มเติม)
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง3ปี(2564-2566)
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว โครงสร้างส่วนราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง3ปี/รายงานการประชุม
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว เรื่องกำหนดอำนาหน้าที่ส่วนราชการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566)
 
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนงานทรัพยากรบุคคล
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ยังไม่มีข้อมูล
 
งานกองช่าง
เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2553
 
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 3
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 4
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ครั้งที่ 5
 
นโยบายการคุ้มครองส่วนบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลหล่ายงาว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

 

          เทศบาลตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 369 บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 (โทร./โทรสาร. 0-5360-8202) กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เป็นเทศบาลสามัญ   ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 111 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,500 ไร่

 

 

 พื้นที่ตำบลหล่ายงาวมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลใกล้เคียง ดังนี้
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
          ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 

                                                        

 

 

ตราสัญลักษณ์ : เทศบาลตำบลหล่ายงาว

             ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลหล่ายงาว เป็นรูปวงกลมตรงกลาง ประกอบด้วย พระอาทิตย์ แปลงนา แม่น้ำภูเขา และประชากร สื่อความหมายดังนี้ เทศบาลตำบลหล่ายงาวมีพื้นที่ราบ ริมแม่น้ำงาวและแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ป่าเขามีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับประชากรของตำบลหล่ายงาว ซึ่งมีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย แต่สามารถอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคี มีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ มีความชำนาญด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา
        ดังนั้น ความสามัคคีกลมเกลียว และขยันขันแข็งของประชาชนตำบลหล่ายงาวจะพลิกผืนดินพื้นนาให้มีคุณค่า สร้างความรุ่งเรืองประดุจพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเป็นประกาย อันจะส่งผลให้เทศบาลตำบลหล่ายงาวมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมพื้นที่อื่น

1.2 ลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศ
   ตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาดอยยาว หรือดอยผาหม่นและแม่น้ำ

อาณาเขต
   หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง เขตติดต่อระหว่างบ้านปากอิง ตำบลศรีคอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กับบ้านปากอิง บริเวณพิกัดที่ PC 532336
ทิศเหนือ
   จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออกผ่าน บ้านแจมป๋อง ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 579285 รวมระยะทางประมาณ 7,174 เมตร
   จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 3 ตรงบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำงาวกับแม่น้ำโขง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 599277 รวมระยะทางประมาณ 2,079 เมตร
ทิศตะวันออก
   จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 577257 รวมระยะทางประมาณ 5,802 เมตร
   จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 578229 รวมระยะทางประมาณ 6,245 เมตร
   จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามแม่น้ำงาวไปทางทิศใต้ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 577195 รวมระยะทางประมาณ 4,891 เมตร
ทิศใต้
   จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านเนิน 445 ถึง ลำห้วยบง เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางตามลำห้วยบงไปทางทิศใต้ ผ่านทุ่งนา ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่เนิน 467 ตรงบริเวณพิกัดที่ PC 554187 รวมระยะทางประมาณ 3,827 เมตร
   จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นทางเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเนิน 562 ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 532198 รวมระยะทางประมาณ 2,316 เมตร
   จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกถึงดอยห้วยงอน เนิน 700 เป็นหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 518194 รวมระยะทางประมาณ 1,406 เมตร
   จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 503192 ตรงบริเวณดอยโตน ระยะทางประมาณ 1,308 เมตร
ทิศตะวันตก
   จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศเหนือถึงเนิน 924 ดอยป่าแปกเป็นหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 507203 รวมระยะทางประมาณ 1,129 เมตร
   จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบไปตามสันปันน้ำถึงเนิน 810 เป็นหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 510214 รวมระยะทางประมาณ 1,101 เมตร
   จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวสันปันน้ำถึงเนิน 798 เป็นหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 516223 รวมระยะทางประมาณ 999 เมตร
   จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบไปตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงเนิน 887 เป็นหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 524233 รวมระยะทางประมาณ 1,246 เมตร
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือถึงเนิน 858 เป็นหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 525239 รวมระยะทางประมาณ 478 เมตร
   จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวสันปันน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่าน ดอยห้วยมะผางถึงเนิน 774 เป็นหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 534249 รวมระยะทางประมาณ 1,381 เมตร
   จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบผ่านดอยเรือไปทางทิศเหนือตามสันปันน้ำผ่านเนิน 709 , เนิน 804 ผ่านดอยรวก ผ่านเนิน 845 , เนิน 830 ผ่านดอยไม้เจ๊กเว้ก ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัดที่ PC 535316 รวมระยะทางประมาณ 8,080 เมตร
   จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศเหนือผ่านเนิน 697 , เนิน 699 จนบรรจบหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณร่องน้ำลึกแม่น้ำโขง รวมระยะทางประมาณ 2,102 เมตร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
   ภูมิอากาศของตำบลหล่ายงาวแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ
   ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม– เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 37 องศาเซลเซียส
   ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส
   ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 5 องศาเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
   เขตพื้นราบ เป็นดินร่วนซุย ดินเหนียว เหมาะสำหรับการปลูกพืชสวน พืชไร่ และการทำนาข้าว
พื้นที่ภูเขา เป็นดินปนกรวดทราย ไม่อุ้มน้ำ เหมาะสำหรับการปลูกข้าวไร่และพืชบางชนิด แต่มีข้อจำกัดด้านปริมาณน้ำ

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
   พื้นที่ตำบลหล่ายงาว มีแม่น้ำงาวเป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ และมีแหล่งน้ำทางธรรมชาติอื่นๆ ดังนี้

 

 ลำดับ

 

 

ชื่อเรียก

 

 

หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์

 

 

 

หมายเหตุ

 

 

 

1.

 

 

 


 

2.

 แม่น้ำ

 

แม่น้ำงาว

 


 แม่น้ำโขง

 

 

บ้านหล่ายงาว, บ้านท่าข้าม,บ้านทุ่งทราย, บ้านแจมป๋อง

 

 

บ้านแจมป๋อง, บ้านห้วยเอียน

 

 

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 ลำห้วย 

 

ลำห้วยบง       

 

ลำห้วยหินบ่อง

 

ลำห้วยเดื่อ

 

ลำห้วยหวาย

 

ลำห้วยดินแดง

 

ลำห้วยโป่ง

 

ลำห้วยทราย

 

  

บ้านหล่ายงาว, บ้านทุ่งทราย      

 

บ้านหล่ายงาว, บ้านทุ่งคำ

 

บ้านแจมป๋อง

 

บ้านแจมป๋อง

 

บ้านทุ่งทราย

 

บ้านทุ่งทราย

 

บ้านทุ่งทราย

 

 

  

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 อ่างเก็บน้ำ

 

อ่างเก็บน้ำห้วยคำ ม.2

 

อ่างเก็บน้ำห้วยตาปู ม.2

 

อ่างเก็บน้ำห้วยเกวี๋ยน ม.4

 

อ่างเก็บน้ำน็อต ม.5

 

อ่างเก็บน้ำขุมดิน ม.5

 

อ่างเก็บน้ำห้วยเอียน ม.6

 

  

บ้านทุ่งคำ

 

บ้านทุ่งคำ

 

บ้านท่าข้าม

 

บ้านแจมป๋อง

 

บ้านแจมป๋อง

 

บ้านห้วยเอียน

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

2. ด้านการเมือง/ การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
   เทศบาลตำบลหล่ายงาว มีหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จำนวน 2,285 ครัวเรือนจำนวนประชากรในชุมขน 3,651 คน
      - พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,500 ไร่
      - ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 861 กิโลเมตร
      - ห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร
      - ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 111 กิโลเมตร

2.2 การเลือกตั้ง
   แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต
      จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2,793 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว 2,161 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว เขต 1 1,131 คน
      จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว เขต 2 1,365 คน

 

 

 

สรุปจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหล่ายงาว

ลำดับ

หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

หล่ายงาว

292

340

632

2

ทุ่งคำ

232

239

471

3

ทุ่งทราย

157

168

326

4

ท่าข้าม

194

217

411

5

แจมป๋อง

336

338

674

6

ห้วยเอียน

142

138

280

รวม

1,353

1,440

2,793

ที่มา :  ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  ข้อมูลเดือน กันยายน  2564     

การเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมา
   การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว (วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564) มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด 2,793 คน ดังนี้
   1. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว จำนวน 2,161 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.37
   2. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว เขต 1 จำนวน 1,131 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.20
   3. ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหล่ายงาว เขต 2 จำนวน 1,365 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.46

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

  รายการ   คาดการณ์ (ปี 2566)   ปี พ.ศ.   (2565)   ปี พ.ศ. (2564)   ปี พ.ศ. (2563)   ปี พ.ศ. (2562)   ปี พ.ศ. (2561   ปี พ.ศ. (2560)   ปี พ.ศ. (2559)
  ประชากร(ชาย) 1,763  1,760 1,776 1,770 1,763 1,768 1,778 1,752
  ประชากร(หญิง) 1,893 1,891 1,910 1,880 1,875 1,867 1,858 1,844
  รวมประชากร 3,654 3,651 3,686 3,650 3,638 3,635 3,636 3,596
  (ครัวเรือน) 2,288 2,285 2,235 2,160 2,140 2,082 2,051 1,945 

 ที่มา :ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ข้อมูลเดือน กันยายน  2564 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

3.2.1 จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย)

  ช่วงอายุ   ชาย (คน)   หญิง (คน)   รวม
น้อยกว่า 1 ปี 12 17 29
1 ปีเต็ม - 2 ปี 28 40 68
3 ปีเต็ม – 5 ปี 65 56 121
6 ปีเต็ม – 11 ปี 134 133 267
12 ปีเต็ม – 14 ปี 66 67 133
15 ปีเต็ม – 17 ปี 60 66 126
18 ปีเต็ม – 25 ปี 156 179 335
26 ปีเต็ม – 49 ปี 615 645 1,260
50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 372 379 751
มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 269 326 595
  รวม   1,777   1,908   3,685

                     ที่มา :ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ข้อมูลเดือน กันยายน  2564 

3.2.2 จำนวนประชากรตำบลหล่ายงาว

  หมู่   ชื่อหมู่บ้าน   ผู้ปกครอง   ประชากร   รวมจำนวนประชากร   จำนวนครัวเรือน   หมาย   เหตุ
  ชาย   หญิง
  1 หล่ายงาว นายพิเชียร  รวมจิตร 380 422 802 770 ผู้ใหญ่บ้าน
  2 ทุ่งคำ นายวิโรจน์ วันจันทร์ 308 323 631 342 ผู้ใหญ่บ้าน
  3 ทุ่งทราย นายจำรอง บุดดี 201 198 399 289 ผู้ใหญ่บ้าน
  4 ท่าข้าม นายวัฒชพงษ์ วงศ์ชัย 232 254 486 204 ผู้ใหญ่บ้าน
  5 แจมป๋อง นายธนดล คำมะวงค์ 425 458 883 508 กำนัน
  6 ห้วยเอียน นายสว่าง บุญยัน 214 236 450 172 ผู้ใหญ่บ้าน
  รวม 1,760 1,891 3,651 2,285  

                ที่มา :ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียน  ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น  ข้อมูลเดือน กันยายน  2564 

แยกตามเชื้อสายประชากร

  สัญชาติ   ชาย   หญิง   รวม
สัญชาติไทย 1,743 1,820 3,563
สัญชาติอื่นๆ 68 176 244
ทุกสัญชาติ 1,777 1,908 3,685

              ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น ข้อมูลเดือน กันยายน  2564

4. สภาพทางสังคม          

4.1 การศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่ 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ดังนี้

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว)

     - โรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 1 แห่ง (โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม)

โรงเรียนประถม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

     - โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

     - โรงเรียนบ้านทุ่งคำ     

     - โรงเรียนบ้านแจมป๋อง     

     - โรงเรียนบ้านห้วยเอียน      

กีฬาและนันทนาการ

     - ลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อสังคมเป็นสุข    จำนวน 1  แห่ง         

     ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ข้อมูลเดือน กันยายน  2564

4.2 ด้านสาธารณสุข          

     การสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบลหล่ายงาว มีดังนี้

     1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่ายงาว จำนวน  1 แห่ง                    

     2. คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง                    

     3. สถานพยาบาล  จำนวน 1 แห่ง 

     4. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 6 แห่ง

     ที่มา : งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือน กันยายน  2564

4.3 ด้านอาชญากรรม

     ปัญหาด้านอาชญากรรมในเขตพื้นที่ตำบลหล่ายงาว มีดังนี้

     1. แรงงานต่างด้าว

     2. ผู้ติดสารเสพติด/ ลักลอบค้ายาเสพติด

     3. การขับรถเร็ว/การมั่วสุม/การส่งเสียงดังเกินที่กฎหมายกำหนด (เด็กแว๊น)

     4. ลักขโมย

     ที่มา : สถานีตำรวจภูธรอำแภอเวียงแก่น ข้อมูลเดือน กันยายน  2564

4.4 ยาเสพติด

     เนื่องจากเขตพื้นที่ตำบลหล่ายงาวมีอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ติดต่อกับเพื่อนบ้าน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำให้มีการลักลอบนำเข้า และการค้าขายสารเสพติดระหว่างประเทศบริเวณชายแดน ซึ่งมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลหล่ายงาว  คือ บ้านแจมป๋องและบ้านห้วยเอียน รวมถึงพื้นที่ตำบลใกล้เคียงในเขตอำเภอเวียงแก่น

     ที่มา : ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแก่น ข้อมูลเดือน กันยายน  2564

4.5 การสังคมสงเคราะห์

     4.5.1 จำนวนผู้สูงอายุตำบลหล่ายงาวที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีทั้งหมด  653  คน โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

  ลำดับ   หมู่บ้าน   เพศ
  ชาย   หญิง
  1. บ้านหล่ายงาว 65 91
  2. บ้านทุ่งคำ 49 54
  3. บ้านทุ่งทราย 34 40
  4. บ้านท่าข้าม 49 65
  5. บ้านแจมป๋อง 77 77
  6. บ้านห้วยเอียน 23 29
  รวม 297 356
  รวมทั้งหมดจำนวน  653  คน

      ที่มา : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ.2564

     4.5.2 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ตำบลหล่ายงาวที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีทั้งหมด  11 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

  ลำดับ   หมู่บ้าน   เพศ
  ชาย   หญิง
  1. บ้านหล่ายงาว - -
  2. บ้านทุ่งคำ 3 2
  3. บ้านทุ่งทราย - -
  4. บ้านท่าข้าม - 2
  5. บ้านแจมป๋อง 1 2
  6. บ้านห้วยเอียน - 1
  รวม 4 7
  รวมทั้งหมดจำนวน  11  คน

     ที่มา : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ.2564

     4.5.3 จำนวนผู้พิการตำบลหล่ายงาวที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีทั้งหมด  178  คน โดยแยกเป็นหมู่บ้าน ดังนี้

  ลำดับ   หมู่บ้าน   เพศ
  ชาย   หญิง
1. บ้านหล่ายงาว 20 19
2. บ้านทุ่งคำ 23 9
3. บ้านทุ่งทราย 9 4
4. บ้านท่าข้าม 11 11
5. บ้านแจมป๋อง 23 26
6. บ้านห้วยเอียน 16 7
  รวม 102 76
  รวมทั้งหมดจำนวน  178  คน

                ที่มา : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ.2564

     4.6.4 ชมรมกู้ชีพกู้ภัยเจ้าหลวงเวียงแก่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตตำบลหล่ายงาว มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน  25  คน เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทร 082-8952668                                               

     ที่มา : ชมรมกู้ชีพกู้ภัยเจ้าหลวงเวียงแก่นข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ.2564

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมการจราจร

1.ทางหลวงแผ่นดิน        หมายเลข  1155         สายบ้านท่าเจริญ  -  ปางค่า

2. ทางหลวงชนบท                                     สายบ้านหล่ายงาว- ทุ่งคำ

-          สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นสภาพถนนลาดยาง

-          ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  80%

-          ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นถนนดินการคมนาคมขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนสาย 1155 เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่ง การจราจร มีผู้ใช้ยวดยานพาหนะทางบก คือ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์        ในเส้นทางหลัก การจราจรคับคั่งในช่วงเร่งด่วน แต่สภาพการจราจรยังไม่ติดขัดมีสภาพคล่อง                  

- ถนนในซอยเทศบาล มีจำนวน 95 สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวง จำนวน 19 สาย

ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลหล่ายงาวข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ.2564

5.2 การไฟฟ้า                   

- มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน 2,185 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100                  

- หน่วยงานเจ้าของไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                  

- ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 44 จุด ครอบคลุมถนน 30 สาย                                                      

ที่มา : ชมรมกู้ชีพกู้ภัยเจ้าหลวงเวียงแก่นข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ.2564

5.3 การประปา                   

- มีครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา จำนวน 2,185 ครัวเรือน                    

- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 6 จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้ำ 2,185 ครัวเรือน                    

- ปริมาณน้ำที่ใช้ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ที่มา : ชมรมกู้ชีพกู้ภัยเจ้าหลวงเวียงแก่นข้อมูลเดือน กันยายน พ.ศ.2564

5.4 โทรศัพท์                   

- มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุม จำนวน  6  หมู่บ้าน จำนวน  2,285 ครัวเรือน

- มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของบริษัท TOT และ 3BB

- มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นทั้งหมด โดยผู้ให้ให้บริการได้แก่ AIS, DTAC, TRUE และ CAT

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์                   

- ไปรษณีย์                           จำนวน  1  แห่ง                  

- ไปรษณีย์เอกชนขนส่งเอกชน      จำนวน 3 แห่ง                    

(บริการรับส่งพัสดุ Kerry, บริการรับส่งพัสดุ  J&T, บริการรับส่งพัสดุ  Flash)                   

- ผู้ให้บริการระบบ INTERNET     จำนวน 2 ราย           

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร                   

   เนื่องจากพื้นที่ตำบลหล่ายงาวเป็นเขตเศรษฐกิจระดับอำเภอเวียงแก่น  ประชาชนในพื้นที่ตำบลหล่ายงาว ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ประมาณร้อยละ 85  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ส้มโอ ข้าวโพด ยางพารา ส้มเขียวหวาน ลำไย ข้าว พืชผักสวนครัว ฯลฯ   ตารางการปลูก

พืชผลทางการเกษตรของตำบลหล่ายงาว

  ลำดับ   ชนิดพืช   จำนวน (ไร่)
1 ข้าวนาปี 5,446
2 ข้าวไร่ 314
3 ข้าโพดเลี้ยงสัตว์ 330
4 ส้มโอ 2,240
5 ลำไย 325
6 มันสำปะหลัง 69
7 ยาสูบ 44
8 ผักสวนครัว 204
    รวม   8,972

              ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงแก่น กันยายน พ.ศ.2564

6.2 การประมง - มีการประมงขนาดเล็ก (ระดับครัวเรือน) บริเวณแม่น้ำโขงไหลผ่าน คือ บ้านแจมป๋อง - มีการประมงขนาดเล็ก (ระดับครัวเรือน) บริเวณแม่น้ำงาวไหลผ่าน คือ บ้านหล่ายงาว          บ้านทุ่งทราย บ้านแจมป๋อง

6.3 การปศุสัตว์

ตารางสรุปข้อมูลการปศุสัตว์ของตำบลหล่ายงาว

  ลำดับ   ชนิดสัตว์   จำนวน(ตัว)
1 เลี้ยงโค 183
2 เลี้ยงกระบือ 61
3 เลี้ยงสุกร 43
4 เลี้ยงไก่ 12,976
5 เลี้ยงเป็ด 640
    รวม 13,903

                                    ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเวียงแก่น กันยายน พ.ศ.2564

6.4 การบริการ

การพณิชยกรรม และบริการในเขตตำบลหล่ายงาวมีดังนี้

1. ธนาคาร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จำนวน 1  แห่ง             

2. ปั๊มน้ำมัน ปตท. จำนวน 1 แห่ง /สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง               

3. โรงผลิตไฟฟ้าชีวมวล (บ้านแจมป๋อง)  จำนวน   1   แห่ง

4. สถานบันการเงิน จำนวน 5 แห่ง

5. ร้านขายยา จำนวน 3 แห่ง

6. ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า/การเรียน/เฟอร์นิเจอร์  จำนวน 23 แห่ง

7. อุปกรณ์การก่อสร้าง  จำนวน 3 แห่ง

8. อุปกรณ์การเกษตร  จำนวน 6 แห่ง

9. ร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 4 แห่ง

10. ร้านขายเสื้อผ้า จำนวน 3 แห่ง

11. ร้านตัดผม จำนวน 1 แห่ง

12. ร้านคอมพิวเตอร์/ซ่อม จำนวน 1 แห่ง

13. ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 2 แห่ง

14. ร้านเสริมสวย/เครื่องสำอาง จำนวน 8 แห่ง

15. ร้านถ่ายรูป จำนวน 1 แห่ง

16. ประกันชีวิต จำนวน 1 แห่ง

ที่มา : งานแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564 

6.5 การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลหล่ายงาว  มีดังนี้

1. จุดชมวิวบ้านห้วยเอียน  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาว เป็นจุดที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน มีทิวทัศน์ที่สวยงามและวัฒนธรรมชนเผ่า  มีระเบียงสำหรับชมวิว หากมองผ่านระเบียงออกไปจะเห็นภูมิทัศน์ทิวเขา แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านระหว่างสองประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นเรือสินค้าของประเทศลาวที่แล่นผ่าน นอกจากนี้ยังมีศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งมีห้องน้ำที่สะอาดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว 

2. Skywalk Cafe Wiang Kaen ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 ตำบลหล่ายงาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป และครอบครัวในวันหยุด มีระเบียงยื่นออกไปยังแม่น้ำโขง สำหรับชมวิวและถ่ายรูป หากมองผ่านระเบียงออกไปจะเห็นภูมิทัศน์ทิวเขา แม่น้ำโขงที่ไหลผ่านระหว่างสองประเทศ นักท่องเที่ยวยังสามารถมองเห็นเรือสินค้าของประเทศลาวที่แล่นผ่าน อีกทั้งยังมีอาหาร เครื่องดื่ม และห้องพัก ไว้สำหรับบิการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

3. จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านแจมป๋อง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 5 ตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ติดชายฝั่งของแม่น้ำโขง ตรงข้ามชุมชุนใหญ่ชาวลาว ต.ด่านถิ่น เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (ส.ป.ป.ลาว)  มีเรือบรรทุกสำหรับขนส่งสินค้า  ในทุกๆ วันพุธตลาดแห่งนี้จะได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนจากทั้งสองฟากฝั่งในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากัน ความโดดเด่นของตลาดแห่งนี้ คือ การขายสินค้าบนพื้นผ้าหรือกระสอบ คนขายสวมหมวกไม่ไผ่สาน  บรรยากาศทั่วไปจึงมีกลิ่นไอของความคลาสสิคแนวย้อนยุค คล้ายกับวิถีชีวิตผู้คนแถวชนบทเมื่อ 15 ปีก่อน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชิม ช็อป อาหารและเครื่องดื่มไปพร้อมๆกับการชมทิวทัศน์รอบๆ บริเวณสองฝั่งโขง

4. อ่างเก็บน้ำห้วยเกวี๋ยน ตั้งอยู่ที่บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 ตำบลหล่ายงาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูแล้ง/ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  บรรยากาศรอบๆ อ่างเก็บน้ำมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีแหล่งตกปลาและหาปลาในช่วงฤดูแล้งของประชาชนในหมู่บ้านท่าข้าม

5. สวนตาอิน (Fall in love) ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งทราย  หมู่ที่ 3 ตำบลหล่ายงาว เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงการเกษตร สไตส์คันทรี่ เหมาะสำหรับพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป และครอบครัวในวันหยุด อีกทั้งยังมีอาหาร (อาหารไทย อาหารฝรั่ง อาทิ พิชซ่า สปาร์เก็ตตี้ ฯลฯ) เครื่องดื่มและเพลงสไตส์คันทรี่  ไว้สำหรับบิการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

6. วัดป่าดอยผาคำ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาวเป็นวัดป่า สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการทำนุบำรุงศาสนา เป็นสถานที่สงบเหมาะแก่ปฏิบัติธรรมอยู่ห่างจากหมู่บ้านหล่ายงาว อยู่ห่างจากหมู่บ้านทุ่งคำ ประมาณ 5 กิโลเมตร

7. อ่างเก็บน้ำห้วยตาปู ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูแล้ง/ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  บรรยากาศรอบๆ อ่างเก็บน้ำมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีแหล่งตกปลาและหาปลาในช่วงฤดูแล้งของประชาชนในหมู่บ้านทุ่งคำ

8. วัดดอยสันกู่ ตั้งอยู่ที่บ้านหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สามาถมองเห็นทิวทัศน์ภูมิเทศของบ้านหล่ายงาวได้อย่างชัดเจน เป็นสถานที่สงบเหมาะแก่ปฏิบัติธรรม   อยู่ห่างจากหมู่บ้านหล่ายงาว ประมาณ 3 กิโลเมตร

9. อ่างเก็บน้ำห้วยคำ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 ตำบลหล่ายงาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูแล้ง/ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  บรรยากาศรอบๆ อ่างเก็บน้ำมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีแหล่งตกปลาและหาปลาในช่วงฤดูแล้งของประชาชนในหมู่บ้านทุ่งคำ  ที่มา : สำนักปลัด เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564

6.6 อุตสาหกรรม                   

- ไม่มีการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ตำบลหล่ายงาว

ที่มา : งานแผนที่ภาษี เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564

6.7 การพานิชย์และกลุ่มอาชีพ                   

การพานิชย์                                                      

1. ร้านค้าบริการทั่วไปจำนวน    162    แห่ง

2. ห้องพัก/ห้องเช้า/บ้านเช่า จำนวน 7 แห่ง

3. รีสอร์ท จำนวน 5 แห่ง (เคียงโขง, ลานนาไท, สวนปาล์ม, ซิมการ์ด, ริมงาว)

4. ร้านขายของชำ จำนวน 26 แห่ง

5. ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม จำนวน 42 แห่ง

6. ตลาดค้าขายระหว่างประเทศ  จำนวน   1  แห่ง

7. ตลาดสดเจริญสุข  จำนวน  1  แห่ง              

8. จุดผ่อนปรนไทย – ลาว จำนวน   1  แห่ง       

9. ตลาดกลางรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  จำนวน   4  แห่ง

10. โรงสี จำนวน  9  แห่ง

11. ตลาดสดประชารัฐบ้านหล่ายงาว  จำนวน  1  แห่ง

12. ร้านค้าสะดวกซื้อ (Seven Eleven)  จำนวน   2   แห่ง

13. ร้านค้าสะดวกซื้อ (Lotus)  จำนวน   1   แห่ง

ที่มา : งานภาษี กองคลังเทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564                   

กลุ่มอาชีพ

-  การจักรสานหวาย บ้านทุ่งทราย

-  การจักรสานหวาย บ้านท่าข้าม,

-  การจักรสานหวาย บ้านแจมป๋อง

-  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านทุ่งคำ

-  กลุ่มปักผ้าเย้า บ้านทุ่งคำ

-  กลุ่มการทำปุ๋ยหมัก บ้านหล่ายงาว

-  กลุ่มแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากส้มโอ บ้านหล่ายงาว

- กลุ่มแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์จากส้มโอ บ้านทุ่งทราย

-  กลุ่มแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านห้วยเอียน (เหล้าอุ๊)

-  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า บ้านท่าข้าม        

ที่มา : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564

6.8 แรงงาน                   

จากการสำรวจพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกำลังวัยแรงงาน ร้อยละ 80 และประชาชนในพื้นที่ทำการเกษตร อายุระหว่าง 25-50 ปี  อีกทั้งยังมีประชากรบางส่วนปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่ พื้นที่เมือง และต่างประเทศ เนื่องจากในพื้นที่ชุมชนเมืองหรือต่างประเทศมีอัตราการจ้างงานสูง  ปัญหาการขาดแรงงานส่งผลให้มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว (ชาวลาว) เพื่อทำการเกษตรและการค้าบริการจำนวนมาก ประกอบการการจ้างแรงงานดังกล่าวมีอัตราค่าแรงถูกกว่าการจ้างงานคนไทยค่อนข้างมาก                  

- แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า                  

- แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเน้นการทำเกษตรกรรม การขายของในร้านค้า เนื่องจากบริบทพื้นที่ยังเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

7.1 การนับถือศาสนา          

- ประชาชนหมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5  นับถือศาสนาพุทธ         

- ประชาชนหมู่ที่ 2  นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ         

- ประชาชนหมู่ที่ 6  นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ         

- ผู้นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 90 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด

มีศาสนสถาน  จำนวน 9 แห่งดังนี้

1. วัดหล่ายงาว  หมู่ที่ 1

2. วัดพระธาตุดอยสันกู่ หมู่ที่ 1

3. วัดทุ่งคำ       หมู่ที่ 2

4. วัดทุ่งทราย  หมู่ที่ 3

5. วัดท่าข้าม     หมู่ที่ 4

6. วัดแจมป๋อง  หมู่ที่ 5

7. วัดพรหมยาน หมู่ที่ 6

8. สำนักปฏิบัติธรรม วัดป่าดอยผาคำ หมู่ที่ 2

9. คริสตจักร  จำนวน 2 แห่ง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 

ประเพณีและงานประจำปีในท้องถิ่นที่สำคัญ  มีดังนี้

- ประเพณีลอยกระทง

- ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

- ประเพณีต๋านก๋วยสลาก

- ประเพณีถวายหนังแดง

- งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น (งานประจำปีระดับอำเภอ)        

ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

  หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภาษาถิ่น
1. บ้านหล่ายงาว - การจักสาน ภาษาพื้นเมือง (เหนือ) 
2. บ้านทุ่งคำ - การจักสาน- การปักผ้า (เย้า)  ภาษาพื้นเมือง (เหนือ)ภาษาเย้า 
3. บ้านทุ่งทราย - การจักสาน- ภาษาล้านนา  ภาษาพื้นเมือง (เหนือ)
4. บ้านท่าข้าม - การจักสาน- อาหารพื้นบ้าน- การทอผ้า (ลื้อ)- การปลูกผักจำหน่ายในทุกฤดูกาล- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ภาษาพื้นเมือง (เหนือ)ภาษาไทลื้อ
5. บ้านแจมป๋อง - การจักสาน- การจับสัตว์น้ำ ภาษาพื้นเมือง (เหนือ)ภาษาลาว 
6. บ้านห้วยเอียน - การจักสาน- การทำเหล้าอุ๊ (ห้วยเอียน)- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ภาษาพื้นเมือง (ขมุ)   

                         ที่มา : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลหล่ายงาว ข้อมูลเดือนกันยายน พ.ศ.2564

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก                   

- ผลิตภัณฑ์สบู่จากส้มโอ (โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นวิทยาคม)                  

- ผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ  (โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นวิทยาคม)                  

- ผลิตภัณฑ์จากหวาย (ผู้สูงอายุบ้านท่าข้าม)                  

- ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง (บ้านทุ่งคำ)                  

- ผลิตภัณฑ์จากหวาย (บ้านท่าข้าม)                  

- ผลิตภัณฑ์จากข้าว  (เหล้าอุ) บ้านห้วยเอียน 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.1 น้ำ          

ซึ่งแหล่งน้ำที่ใช้ในพื้นที่  เป็นน้ำจากแม่น้ำงาว ซึ่งมีต้นกำหนิดจากขุนน้ำงาว ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีน้ำไหลตลอดปี ในพื้นที่จะมีห้วย ลำคลอง รางน้ำ ที่ใช้ในการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน

แหล่งน้ำธรรมชาติ

อ่างเก็บน้ำ

- อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งคำ ตั้งอยู่บ้านทุ่งคำ หมู่ที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 17.85 ไร่ (ประชาชนใช้ในการเกษตรกรรม และเทศบาลได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ)

- อ่างเก็บน้ำห้วยเกวี๋ยน ตั้งอยู่บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 4 เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ (ประชาชนใช้ในการเกษตรกรรม และเทศบาลได้มีการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ)

- อ่างเก็บน้ำน็อต ตั้งอยู่บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ 5 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ (ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม)- อ่างเก็บน้ำห้วยเอียน ตั้งอยู่บ้านห้วยเอียน หมู่ที่ 6 เนื้อที่ประมาณ 18 (ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม)

แม่น้ำสายหลัก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1.แม่น้ำงาว มีความยาว 14,800 เมตร  2.แม่น้ำโขง      มีความยาว 4,000 เมตร 

สระเก็บน้ำ สระเก็บน้ำบ้านหล่ายงาว พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ (ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม)สระเก็บน้ำบ้านทุ่งทราย  พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ (ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย                      16      แห่ง

- ระบบประปาภูเขา       3        แห่ง

- ระบบประปาหมู่บ้าน    6        แห่ง

8.2 ป่าไม้                   

เนื่องจากบริบทของพื้นที่เป็นลักษณะชุมชนกึ่งชนบทกึ่งชุมชนเมือง ป่าไม้ในพื้นที่เป็น            ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง

8.3 ภูเขา 

- เป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาดอยยาวหรือดอยผาหม่น

8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลหล่ายงาว                   

- ป่าชุมชน (หมู่ 1 - 6)                  

- แม่น้ำงาว                   

- แม่น้ำโขง

9. อื่นๆ          

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                     

1.  รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์       จำนวน 2 คัน                    

2.  รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ (เทศบาล)  จำนวน 1 คัน                     

3. รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ (ชมรมกู้ชีพกู้ภัยอำเภอเวียงแก่น)  จำนวน 1 คัน 

 

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เทศบาลตำบลหล่ายงาว หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-608-202   E-mail : saraban@tessabanlaingao.com
 
CopyRight © 2016 www.tessabanlaingao.com All rights reserved. :: Design by Chiangrai Enter Soft ::
กำลังออนไลน์ 1 คน
 
ผู้เช้าชมเว็บ ครั้ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น